Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-24 11:24:36 198.07 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-02-24 11:55:06 142.4 KB
Tvarkos
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2022-02-24 11:54:33 113.15 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:04 589.73 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:11 157.95 KB
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas 2022-11-17 13:50:19 224.19 KB
Mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2022-02-24 11:53:20 228.24 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:45 216.52 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:50 208.65 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-02-24 11:54:55 289.9 KB
Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka 2022-02-24 11:53:58 183.67 KB
Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas 2022-02-24 11:54:06 139.43 KB
Profesinio orientavimo vykdymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-25 17:53:41 198.42 KB
Mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka (papildymas) 2022-10-24 14:51:41 496.67 KB
Metinio veiklos vertinimo ir pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas 2022-10-24 14:48:50 278.81 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-10-24 14:49:32 178.15 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2022-10-24 14:51:27 108.85 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 14:51:15 130.49 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-11-17 09:04:03 3.02 MB
Taisyklės
Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklės 2022-02-24 11:54:23 1.11 MB
Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės 2022-02-24 11:54:27 772.86 KB
Asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės 2022-10-24 14:45:05 4.16 MB
Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės 2022-10-24 14:44:52 2.96 MB
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo mokytis forma 2022-02-25 16:54:26 105.29 KB
Prašymo gimnazijos direktoriui forma 2022-02-25 16:54:27 71.03 KB
Prašymo forma keisti dalykus/kursus 2022-10-24 19:43:34 99.02 KB
Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą 2022-10-24 19:43:44 98.15 KB
Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus 2022-10-24 19:43:54 106.88 KB
Sprendimai ir įsakymai
Įsakymas Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos papildymo 2021-11-19 d. Nr. V-29 2022-10-24 14:35:23 496.67 KB
Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą“ pakeitimo 2022-10-24 14:26:15 0.98 MB
Įsakymas dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo 2022-10-24 14:27:54 236.93 KB
Sprendimas dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos 241.69 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 195.54 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 202.73 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 192.04 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 196.27 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 196.32 KB
Vyr. vyrėjos pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 202.98 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 105.19 KB
Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 99.79 KB
Darželio auklėtojos pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 102.93 KB
Katilinės kūriko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 458.07 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 104.22 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 85.19 KB
Mokytojo padėjėjo Sartuko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 99.85 KB
Naktinės auklės pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 94.22 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 103.93 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2022-11-18 12:23:58 109.35 KB
Kiti dokumentai
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 2022-11-18 15:52:46 195.56 KB
Ugdymo skyriaus „Sartukas“ darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 2022-11-18 15:51:10 196.62 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2015-2020 metų strateginis veiklos planas 2022-02-27 11:51:51 530.02 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas (aktuali redakcija) 2022-02-27 11:51:51 556.92 KB
Gimnazijos ugdymo plano 2021-10-28 pakeitimas 2022-02-27 11:51:51 132.87 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-02-27 11:51:51 570.94 KB
Zarasų rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2022-11-17 09:02:01 353.06 KB
2022-2026 metų strateginis planas 2022-10-24 14:10:13 214.38 KB
Veiklos ataskaitos
2021 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2022-10-24 14:13:09 1.42 MB
2020 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2022-10-24 14:13:09 112.96 KB
2019 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2022-10-24 14:13:10 468.7 KB
2018 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2022-10-24 14:13:10 143.48 KB
2017 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2022-10-24 14:13:11 738.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-20 20:47:10 492.65 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-20 20:47:10 606.17 KB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-23 12:28:25 458.89 KB
2021 m.
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-20 20:40:33 0.98 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-20 20:40:33 453.52 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-20 20:40:33 499.23 KB
2021 m. įsigytos mokymo priemonės 2022-09-20 20:40:33 186.57 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-02-24 13:38:30 53.96 KB
2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-02-24 13:38:30 57.14 KB
2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-02-24 13:38:30 91.66 KB
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-02-24 13:38:30 86.6 KB
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2022-02-24 13:38:30 138.9 KB
2020 m. III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų 2022-02-24 13:38:30 158.26 KB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-02-24 13:38:30 164.96 KB
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-02-24 13:38:30 172.74 KB
2020 m. II ir I ketv. finansinės būklės ataskaitos 2022-02-24 13:38:30 32.06 MB
2020 m. įsigytos mokymo priemonės 2022-02-24 13:38:30 187.35 KB
2019 m.
2019 m. finansinės būklės ataskaitos 2022-02-24 13:39:57 43.73 MB
Įsigyti vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 2019-2020 m. m. 2022-02-24 13:39:58 200.72 KB
2018 m.
2018 m. finansinės ataskaitos 2022-02-24 13:43:47 6.63 MB
2018 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos 2022-02-24 13:41:14 8.1 MB
2017 m.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-24 13:43:14 7.77 MB
2016 m.
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-02-24 13:42:47 1.63 MB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-02-24 13:42:47 2.05 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-09-20 20:47:32 3.37 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-09-20 20:47:32 800.37 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:11:31 0.99 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:11:00 806.23 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:11:00 647.83 KB
2020 m.
2020 metų IV ketv. ir metinės 2022-02-24 14:04:15 166.62 KB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:04:31 78.58 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:05:45 93.85 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:06:45 9.71 MB
2018 m. I ketv. biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:06:47 9.67 MB
2017 m.
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:08:36 9.64 MB
2016 m.
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:09:42 3.64 MB
2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:09:42 3.43 MB
2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-24 14:09:42 3.88 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai 6-10 metų mokiniams 2022-02-25 11:20:40 384.85 KB
Valgiaraščiai mokiniams nuo 11 metų 2022-02-25 11:20:40 267.12 KB
Pasirenkamieji patiekalai mokiniams nuo 11 metų 2022-02-25 11:20:40 482.77 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-25 11:20:40 198.72 KB
Maršrutai Atnaujinta Dydis
Mokyklinio autobuso tvarkaraštis (maršrutai U4-1, U4-2, U4-3) 2022-11-17 09:43:12 151.27 KB
Sartuko MA tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-11-17 09:44:03 177.04 KB
Gimnazijos MA tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-11-17 09:44:51 53.13 KB
Vietinių (priemiestinių) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų tvarkaraščiai nuo 2022-01-10 2022-11-15 14:02:06 152.26 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-11-16 17:22:01 242.08 KB
Veiklos įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m.
2021 m. apklausos: mokinių 2022-02-24 12:46:53 377.76 KB
2021 m. apklausos: mokytojų 2022-02-24 12:46:54 367.59 KB
2021 m. apklausos: tėvų 2022-02-24 12:46:54 372.79 KB
2019-2020 m. m.
2020 m. apklausos: mokinių 2022-02-24 12:44:48 370.44 KB
2020 m. apklausos: tėvų 2022-02-24 12:44:49 365.58 KB
2018-2019 m. m.
2019 m. apklausos: mokinių 2022-02-24 12:50:21 380.81 KB
2019 m. apklausos: tėvų 2022-02-24 12:50:21 375.49 KB
2017-2018 m. m.
Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita 2022-02-24 12:51:04 142.42 KB
2016-2017 m. m.
2017 m. apklausos: mokinių 2022-02-24 12:52:40 369.72 KB
2017 m. apklausos: tėvų 2022-02-24 12:52:41 365.55 KB
2016-2017 m. įsivertinimas 2022-02-24 12:52:41 385.96 KB
2015-2016 m. m.
2016 m. apklausos: mokinių 2022-02-24 12:54:03 428.44 KB
2016 m. apklausos: tėvų 2022-02-24 12:54:04 430.82 KB
2015-2016 m. įsivertinimas 2022-02-24 12:54:05 216.6 KB
2014-2015 m. m.
2015 m. apklausos: mokinių 2022-02-24 12:55:34 429.19 KB
2015 m. apklausos: tėvų 2022-02-24 12:55:34 430.79 KB
2015 m. apklausos: mokytojų 2022-02-24 12:55:34 487.29 KB
2013-2014 m. m.
2013 m. apklausos apie pasiekimus: mokinių 2022-02-24 12:58:00 449.82 KB
2013 m. apklausos apie pasiekimus: mokytojų 2022-02-24 12:58:10 428.4 KB
2014 m. bendros: mokinių 2022-02-24 12:58:25 428.7 KB
2014 m. bendros: tėvų 2022-02-24 12:58:37 423.25 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2024 m. 2022-11-17 09:18:48 274.95 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m 2022-11-17 09:19:20 262.98 KB
Korupcija atmintinė 2022-11-17 09:20:05 263.07 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės 2022-10-24 14:45:05 4.16 MB
Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės 2022-10-24 14:44:52 2.96 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Skaityti rekomendacijas 2022-02-23 18:07:30 729.11 KB
Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (Covid-19) 2022-02-26 11:06:56 194.63 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis 2022-10-24 19:43:04 100.22 KB
2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-10-24 19:43:14 106.18 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Paauglystės tarpsnis 2022-02-26 14:33:52 435.71 KB
Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai 2022-02-26 14:33:53 305.1 KB
Patarimai pradinukų tėvams 2022-02-26 14:33:53 305.12 KB
Kaip netrukdyti vaikui mokytis? 2022-02-26 14:33:54 189.82 KB
Kaip pastiprinti vaiko savivertę? 2022-02-26 14:33:54 104.87 KB
Kaip padėti vaikui rinktis karjerą? 2022-02-26 14:33:54 523.4 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2022-02-26 14:33:55 2.05 MB
Mokinių pažangumas ir lankomumas Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m.
2021-2022 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:30:49 123.32 KB
2020-2021 m. m.
2020-2021 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:44:41 123.26 KB
2020-2021 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:44:45 123.72 KB
2020-2021 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:44:49 123.08 KB
2019-2020 m. m.
2019-2020 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:45:53 125.33 KB
2019-2020 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:46:17 125.36 KB
2019-2020 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:46:43 124.69 KB
2018-2019 m. m.
2018-2019 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:47:07 126.98 KB
2018-2019 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:47:22 127.94 KB
2018-2019 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:47:35 127.31 KB
2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:47:59 123.07 KB
2017-2018 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:48:09 123.08 KB
2017-2018 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:48:19 122.49 KB
2016-2017 m. m.
2016-2017 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:48:39 353.06 KB
2016-2017 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:48:48 351.59 KB
2016-2017 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:48:55 350.82 KB
2015-2016 m. m.
2015-2016 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:49:01 233.94 KB
2015-2016 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:49:05 233.45 KB
2015-2016 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-02-26 15:49:08 233 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita Atnaujinta Dydis
2021 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita 2022-02-28 13:49:33 506.82 KB
2017 m. PUPP lyginamoji ataskaita 2022-02-28 13:46:20 427.69 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m.
4 klasė 2022-02-28 11:42:21 509.53 KB
5 klasė 2022-02-28 11:42:22 751.34 KB
8 klasė 2022-02-28 11:42:22 511.02 KB
I gimnazijos klasė 2022-02-28 11:42:23 749.06 KB
2018-2019 m. m.
2 klasės ataskaita 2022-02-28 13:06:08 576.9 KB
2 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 13:08:24 692.12 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-02-28 13:10:23 809.77 KB
4 klasės ataskaita 2022-02-28 13:11:17 814.81 KB
4 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 13:12:25 914.31 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-02-28 12:23:45 0.99 MB
6 klasės ataskaita 2022-02-28 13:15:34 574.75 KB
6 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 13:16:31 680.61 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-02-28 12:23:47 873.55 KB
8 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 13:18:46 613.46 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-02-28 12:23:48 594.88 KB
2017-2018 m. m.
2 klasės ataskaita 2022-02-28 12:26:42 576.9 KB
2 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:26:43 692.12 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-02-28 12:26:44 666.63 KB
4 klasės ataskaita 2022-02-28 12:26:44 814.81 KB
4 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:26:45 914.31 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-02-28 12:26:45 714.3 KB
6 klasės ataskaita 2022-02-28 12:26:45 574.75 KB
6 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:26:46 680.61 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-02-28 12:26:46 625.76 KB
8 klasės ataskaita 2022-02-28 12:26:47 586.74 KB
8 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:26:47 613.46 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-02-28 12:26:48 614.98 KB
2016-2017 m. m.
2 klasės ataskaita 2022-02-28 12:28:53 567.66 KB
2 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:28:54 684.76 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-02-28 12:28:54 666.63 KB
4 klasės ataskaita 2022-02-28 12:28:55 570.19 KB
4 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:28:55 685.42 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-02-28 12:28:55 714.3 KB
6 klasės ataskaita 2022-02-28 12:28:56 342.03 KB
6 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:28:56 457.12 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-02-28 12:28:57 625.76 KB
8 klasės ataskaita 2022-02-28 12:28:57 547.69 KB
8 klasės mokyklos ataskaita 2022-02-28 12:28:57 685.14 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-02-28 12:28:58 614.98 KB
IQES online Lietuva apklausų ataskaitos 2014-2015 m.m. Atnaujinta Dydis
Mokinių apklausa. NMVA 2022-10-24 15:15:59 428.7 KB
Tėvų, globėjų apklausa. NMVA 2022-10-24 15:15:59 423.25 KB
Mokinių apklausa. Pasiekimai 2022-10-24 15:16:00 449.82 KB
Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę 2022-10-24 15:16:01 504.29 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
2021-2022 ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planas 2022-10-24 16:08:30 134.79 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas (aktuali redakcija) 2022-10-24 16:08:30 556.92 KB
Gimnazijos ugdymo plano 2021-10-28 pakeitimas 2022-10-24 16:08:30 132.87 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis 2022-10-24 16:08:30 123.32 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis-01 2022-10-24 16:08:30 123.32 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis-02 2022-10-24 16:08:30 123.68 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| metinis 2022-10-24 16:08:30 123.28 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 570.94 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis 2022-10-24 16:08:30 123.26 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis 2022-10-24 16:08:30 123.72 KB
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| metinis 2022-10-24 16:08:30 123.08 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 570.94 KB
2019-2020 mokinių pažangumas ir lankomumas|I pusmetis 2022-10-24 16:08:30 125.33 KB
2019-2020 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis 2022-10-24 16:08:30 125.36 KB
2019-2020 mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis 2022-10-24 16:08:30 124.69 KB
2017-2019 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 1.04 MB
2018-2019 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis 2022-10-24 16:08:30 126.98 KB
2018-2019 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis 2022-10-24 16:08:30 127.94 KB
2018-2019 mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis 2022-10-24 16:08:30 127.31 KB
2017-2018 Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita 2022-10-24 16:08:30 142.42 KB
2017-2019 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 1.04 MB
2017-2018 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis 2022-10-24 16:08:30 123.07 KB
2017-2018 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis 2022-10-24 16:08:30 123.08 KB
2017 m. PUPP lyginamoji ataskaita 2022-10-24 16:08:30 427.69 KB
 2017-2018 mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis 2022-10-24 16:08:30 122.49 KB
2015-2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 0.98 MB
2015-2017 Mokinių pažangumas ir lankomumas | I pusmetis 2022-10-24 16:08:30 353.06 KB
2015-2017 Mokinių pažangumas ir lankomumas | II pusmetis 2022-10-24 16:08:30 351.59 KB
2015-2017 Mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis 2022-10-24 16:08:30 350.82 KB
2015-2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 0.98 MB
2015-2016 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 233.94 KB
2015-2016 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 233.45 KB
2015-2016 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 233 KB
2016 m. PUPP lyginamoji ataskaita 2022-10-24 16:08:30 399.15 KB
2014-2015 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 136.23 KB
2014-2015 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 135.23 KB
2014-2015 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 1.13 MB
2013-2014 mokslo metų mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 137.59 KB
2013-2014 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 137.99 KB
2013-2014 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 138.05 KB
2013-2014 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 1.24 MB
2012-2013 m. m. mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 18.67 KB
2012-2013 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas 2022-10-24 16:08:30 18.83 KB
2012-2013 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 2.06 MB
2012-2013 m. m. Dusetų specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 248.79 KB
2011-2012 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 1.97 MB
2011-2012 m. m. Dusetų specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo planas 2022-10-24 16:08:30 278.36 KB
2010-2011 m. m. mokymosi pasiekimai 2022-10-24 16:08:30 63.94 KB
2010-2011 m. m. pamokų lankomumas 2022-10-24 16:08:30 63.06 KB
Specialusis ugdymas
Specialusis ugdymas 2022-11-17 13:07:05 100.76 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas 2022-11-17 13:50:19 224.19 KB
Ikimokyklinis ugdymas 2022-11-18 15:54:05 101.99 KB
Standartizuoti testai Atnaujinta Dydis
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018-2019 m. m.
2 klasės ataskaita 2022-10-24 16:28:09 576.9 KB
2 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:28:10 692.12 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-10-24 16:28:11 809.77 KB
4 klasės ataskaita 2022-10-24 16:28:13 814.81 KB
4 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:28:14 914.31 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-10-24 16:28:14 0.99 MB
6 klasės ataskaita 2022-10-24 16:28:15 574.75 KB
6 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:28:15 680.61 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-10-24 16:28:16 873.55 KB
8 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:28:16 613.46 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-10-24 16:28:16 594.88 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017-2018 m. m.
2 klasės ataskaita 2022-10-24 16:24:45 576.9 KB
2 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:24:46 692.12 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-10-24 16:24:47 666.63 KB
4 klasės ataskaita 2022-10-24 16:24:47 814.81 KB
4 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:24:48 914.31 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-10-24 16:24:49 714.3 KB
6 klasės ataskaita 2022-10-24 16:24:49 574.75 KB
6 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:24:50 680.61 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-10-24 16:24:51 625.76 KB
8 klasės ataskaita 2022-10-24 16:24:52 586.74 KB
8 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:24:53 613.46 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-10-24 16:24:54 614.98 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2016-2017 m. m.
2 klasės ataskaita 2022-10-24 16:11:34 567.66 KB
2 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:11:34 684.76 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-10-24 16:11:35 666.63 KB
4 klasės ataskaita 2022-10-24 16:11:36 570.19 KB
4 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:11:36 685.42 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-10-24 16:11:37 714.3 KB
6 klasės ataskaita 2022-10-24 16:11:37 342.03 KB
6 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:11:37 457.12 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-10-24 16:11:38 625.76 KB
8 klasės ataskaita 2022-10-24 16:11:38 547.69 KB
8 klasės mokyklos ataskaita 2022-10-24 16:11:39 685.14 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-10-24 16:11:39 614.98 KB
Standartizuoti testai 2015-2016 m. m.
2016 m. testų vykdymo grafikas 2022-10-24 16:02:05 249.26 KB
2 klasės ataskaita 2022-10-24 16:02:05 567.66 KB
2 klasės mokyklos profilis 2022-10-24 16:02:06 684.76 KB
2 klasės profilis antrinis 2022-10-24 16:02:06 464.01 KB
2 klasės mokyklos profilis antrinis 2022-10-24 16:02:06 469.27 KB
Informacija 2-okų tėvams 2022-10-24 16:02:07 809.77 KB
Lyginamieji Zarasų r. savivaldybės ir gimnazijos 2 klasės mokinių atsakymų apie testus rezultatai 2022-10-24 16:02:07 223.46 KB
4 klasės ataskaita 2022-10-24 16:02:08 570.19 KB
4 klasės mokyklos profilis 2022-10-24 16:02:08 452.35 KB
Informacija 4-okų tėvams 2022-10-24 16:02:09 0.99 MB
6 klasės ataskaita 2022-10-24 16:02:09 342.03 KB
6 klasės mokyklos profilis 2022-10-24 16:02:09 342.62 KB
Informacija 6-okų tėvams 2022-10-24 16:02:10 873.55 KB
8 klasės ataskaita 2022-10-24 16:02:11 547.69 KB
8 klasės mokyklos profilis 2022-10-24 16:02:12 685.14 KB
Informacija 8-okų tėvams 2022-10-24 16:02:12 594.88 KB
Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių testų ir mokinio anketų rezultatai 2022-10-24 16:02:13 225.99 KB
Metodinės rekomendacijos 2022-10-24 16:02:13 5.88 MB
Standartizuotų testų rezultatai 2014-2015 m. m.
4 klasės ataskaita 2022-10-24 15:17:42 444.24 KB
4 klasė. Informacija tėvams apie mokinio rezultatus 2022-10-24 15:17:43 670.67 KB
8 klasės ataskaita 2022-10-24 15:17:44 516.58 KB
Aktualu mokiniams Atnaujinta Dydis
2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis 2022-10-24 19:43:04 100.22 KB
2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-10-24 19:43:14 106.18 KB
Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka 2022-11-17 09:57:10 183.67 KB
Prašymo forma keisti dalykus/kursus 2022-10-24 19:43:34 99.02 KB
Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą 2022-10-24 19:43:44 98.15 KB
Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus 2022-10-24 19:43:54 106.88 KB
„45 minutės“ laikraščio archyvas Atnaujinta Dydis
„45 minutės“ Nr. 1 2022-10-27 22:47:59 1.23 MB
„45 minutės“ Nr. 2 2022-10-27 22:48:01 915.68 KB
„45 minutės“ Nr. 3 2022-10-27 22:48:03 1.28 MB
„45 minutės“ Nr. 4 2022-10-27 22:48:04 950.72 KB
„45 minutės“ Nr. 5 2022-10-27 22:48:05 1.07 MB
„45 minutės“ Nr. 6 2022-10-27 22:48:06 1.24 MB
„45 minutės“ Nr. 7 2022-10-27 22:48:07 572.04 KB
„45 minutės“ Nr. 8 2022-10-27 22:48:08 474.75 KB
„45 minutės“ Nr. 9 2022-10-27 22:48:08 523.03 KB
„45 minutės“ Nr. 10 2022-10-27 22:48:09 552.98 KB
„45 minutės“ Nr. 11 2022-10-27 22:48:10 500.71 KB
„45 minutės“ Nr. 12 2022-10-27 22:48:11 599.07 KB
„45 minutės“ Nr. 13 2022-10-27 22:48:11 581.04 KB
„45 minutės“ Nr. 14 2022-10-27 22:48:12 503.56 KB
„45 minutės“ Nr. 15 2022-10-27 22:48:12 564.28 KB
„45 minutės“ Nr. 16 2022-10-27 22:48:13 605.79 KB
„45 minutės“ Nr. 17 2022-10-27 22:48:14 440.66 KB
„45 minutės“ Nr. 18 2022-10-27 22:48:15 3.96 MB
„45 minutės“ Nr. 19 2022-10-27 22:48:16 6.69 MB
„45 minutės“ Nr. 20 2022-10-27 22:48:17 4.42 MB
„45 minutės“ Nr. 21 2022-10-27 22:48:18 2.11 MB
„45 minutės“ Nr. 22 2022-10-27 22:48:18 590.29 KB
„45 minutės“ Nr. 23 2022-10-27 22:48:19 746.7 KB
„45 minutės“ Nr. 24 2022-10-27 22:48:19 786.82 KB
„45 minutės“ Nr. 25 2022-10-27 22:48:19 718.12 KB
„45 minutės“ Nr. 26 2022-10-27 22:48:21 863.58 KB
„45 minutės“ Nr. 27 2022-10-27 22:48:21 1.29 MB
„45 minutės“ Nr. 28 2022-10-27 22:48:22 604.5 KB
„45 minutės“ Nr. 29 2022-10-27 22:48:22 577.25 KB
„45 minutės“ Nr. 30 2022-10-27 22:48:23 689.74 KB
„45 minutės“ Nr. 31 2022-10-27 22:48:24 733.22 KB
„45 minutės“ Nr. 32 2022-10-27 22:48:25 850.33 KB
„45 minutės“ Nr. 33 2022-10-27 22:48:26 653.13 KB
„45 minutės“ Nr. 34 2022-10-27 22:48:27 938.1 KB
„45 minutės“ Nr. 35 2022-10-27 22:48:29 1.02 MB
„45 minutės“ Nr. 36 2022-10-27 22:48:29 1.49 MB
„45 minutės“ Nr. 37 2022-10-27 22:48:31 1.78 MB
„45 minutės“ Nr. 38 2022-10-27 22:48:33 1.38 MB