Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas

Rimantas Garuolis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • 1983 m. baigė VVU ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją.
 • Nuo 1993 m. dirba Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos istorijos mokytoju. Įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją.
 • Nuo 2000 m. – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.00 – 16.00

 

Antradienis

13.00 – 16.00  

Trečiadienis

11.00 – 16.30 12.30 - 13.00

Ketvirtadienis

11.00 – 16.30

12.30 - 13.00
Penktadienis 11.00 – 15.00  

Kontaktai Telefonas (8 385) 56 534

El. paštas garuolis@kbuga.lt
El. paštas Rašyti

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas

Pirmasis skirsnis

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ypatumai

 1. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.
 2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro:
  1. privalomoji dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai pa- vyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;
  2. laisvai pasirenkamoji dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, pasirenkami profe- sinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.
 3. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsiž- velgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo.
 4. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia indi- vidualų ugdymo planą pagal gimnazijos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą.
 5. Individualų ugdymo planą pasirengia II gimnazijos klasės mokinys ugdymo proceso pa- baigoje. 1
 6. Gimnazija sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina mokinius jomis užsiimti. Šias veiklas rekomenduojama įtraukti į mokinio individualų ugdymo planą.
 7. Brandos darbas rengiamas vadovaujantis Brandos darbo programa.
 8. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-12 patvirtintą III-IV gimnazijos klasių mokinių individualaus plano dalykų programų, jų kursų keitimo tvarkos aprašą.2
 9. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.
 10. Minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius mokinio indivi- dualiame plane turi būti ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. Didinant pamokų skaičių per savaitę privalu laikytis Higienos normoje numatyto 7 pamokų skaičiaus per dieną. Mokiniams rekomenduojama, kad jis būtų ne didesnis kaip 32 pamokos per savaitę.3
 11. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija siekia užtikrinti galimybę įgyvendin- ti savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus ar modulius.
 12. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo da- lyko kurso programą, tą patį dalyko modulį ar pasirenkamąjį dalyką.

Antrasis skirsnis

Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas

 1. Vidurinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tiky- ba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas (bio- logija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija), meninis ugdymas (dailė, muzika), informacinės technologijos, technologijos, fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ugdymas.
 2. Vidurinio ugdymo programos dalykams įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savai- tę/metus: 4

2021-2022 mokslo metais:

Dalykas

IIIg klasė

IVg klasė

B/B1

I/B2

Mod.

B/B1

I/B2

Mod.

Dorinis ugdymas (tikyba)

1/36

 

 

1/33

 

 

Dorinis ugdymas (etika)

1/36

 

 

1/33

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

5/180

1/36

4/132

5/165

1/33

Anglų kalba

3/108

3/108

2/72

3/99

3/99

2/66

Matematika

3/108

4/144

1/36

3/99

5/165

1/33

Informacinės technologijos

 

2/72

 

 

2/66

 

Istorija

 

3/108

1/36

 

3/99

 

Geografija

2/72

 

 

2/66

 

 

Biologija

 

3/108

 

 

3/99

 

Fizika

 

4/144

 

 

3/99

 

Chemija

2/72

 

 

 

3/99

 

Dailė

     

2/66

   

Muzika

2/72

   

2/66

   

Turizmas ir mityba

 

   

 

   

Statyba ir medžio apdirbimas

 

   

 

   

Fizinis ugdymas

2/72

   

2/66

   

Iš viso valandų

45/1620 51/1683

Neformalusis švietimas

3/108 3/99

Mokinių ugdymosi poreikiams

12/432 12/396

2022-2023 mokslo metais:

Dalykas

IIIg klasė*

IVg klasė

B/B1

I/B2

Mod.

B/B1

I/B2

Mod.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

 

 

1/34

 

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

 

 

1/34

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

 

 

5/170

1/34

Anglų kalba

 

 

 

3/102

3/102

2/68

Matematika

 

 

 

3/102

5/170

1/34

Informacinės technologijos

 

 

 

 

2/68

 

Istorija

 

 

 

 

3/102

1/34

Geografija

 

 

 

2/68

 

 

Biologija

 

 

 

 

3/102

 

Fizika

 

 

 

 

3/102

 

Chemija

 

 

 

2/68

 

 

Dailė

 

 

 

 

 

 

Muzika

 

 

 

2/68

 

 

Turizmas ir mityba

 

 

 

 

 

 

Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

 

 

 

 

Fizinis ugdymas

 

 

 

2/68

 

 

Iš viso valandų

 

45/1530

Neformalusis švietimas

3/108

3/102

Mokinių ugdymosi poreikiams

12/432

12/408

* Nustačius mokinių poreikius pagal individualiuosius ugdymo planus.

 1. Gimnazijos siūlomų modulių programos III-IV gimnazijos klasėms: 1

IIIg

Ortografija ir punktuacija (lietuvių k.)

Matematikos rinktiniai skyriai (išplėstinis kursas)

„Fotono“ mokyklos uždavinių sprendimas (fizika)

Istorijos šaltiniai

Biotechnologijos (biologija)

Anglų kalbos brandos egzamino kompetencijų lavinimas

Šnekamosios kalbos įgūdžių lavinimas (anglų k.)

Techninis vertimas (prancūzų k.)

IVg

Sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymas (lietuvių k.)

Kompleksinis matematikos kurso kartojimas (išplėstinis kursas)

„Fotono“ mokyklos uždavinių sprendimas (fizika)

Istorijos šaltiniai

Šnekamosios kalbos įgūdžių lavinimas (anglų k.)

Esminiai anglų kalbos rašytinio teksto kūrimo įgūdžiai

Kompleksinio matematikos kurso kartojimo uždavinių sprendimas

 1. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką.
 2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokiniams siūloma pasirenkamasis visuotinės literatūros da lykas ir programą papildantys pasirenkamieji dalyko moduliai.
 1. Užsienio kalbos:
  1. Mokiniams siūloma, įvertinus savo kompetencijas, rinktis B2 arba B1 lygio kursą.
  2. Užsienio kalbų modulių programos papildo B2, B1 kurso programas.
  3. Anglų kalbai mokytis B2 lygiu gimnazija siūlo mokiniams papildomai rinktis 2 modulius.
 2. Socialinis ugdymas. Mokinys gali rinktis istoriją, geografiją, istorijos ir geografijos mo dulius.1
 3. Matematika. Rekomenduojama mokiniams renkantis matematikos mokymosi kursą III, IV gimnazijos klasėse atsižvelgti į matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezulta- tus. Išplėstinį kursą rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių pagrindinio ugdymo pasiekimų pa- tikrinimo vertinimai ne žemesni kaip šeši balai. Bendrąjį matematikos kursą gali rinktis visi moki- niai.
 4. Meninis ugdymas. Mokiniui siūloma rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų – dailės, muzikos.2
 5. Technologinis ugdymas:
  1. Mokinys gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir mitybos, sta- tybos ir medžio apdirbimo, pasirenkamąjį braižybos dalyką;3
  2. Mokiniui, kuris I-II gimnazijos klasėse mokėsi pagal mitybos programą, siūloma rink- tis turizmo ir mitybos technologijų kryptį; tiems, kurie mokėsi pagal konstrukcinių medžiagų prog- ramą – statybos ir medžio apdirbimo technologijų kryptį.
 6. Fizinis ugdymas:
  1. Fizinio ugdymo pasiekimai vertinami pažymiu.4
  2. Mokinių, atleistų nuo fizinio ugdymo, užimtumas organizuojamas vadovaujantis šio ugdymo plano 92.7 papunkčiu.
 7. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į dalykų ugdymo turinį.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
Iki Žiemos (Kalėdų) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.