Apie gimnaziją

Istorija

Meilė Kudarauskaitė

Dusetų mokyklai

Tarp krikšto amforos ir kapinių kalnelio
Kartų kartoms – jungtis, doros vedlė,
Žinyčios židinys Pasartėje, prie viešo kelio.
Tegu sutilindžiuos šiandien varpelis, tesubėgs

Vaikeliai tavo. Atsineš jie molio lenteles ar grifelius,
Giedos, silabizuos, skaičiuos, rašys
Lotyniškai, lietuviškai ir lenkiškai priverstina kirilica.
Sunki piršteliams ir širdims grasi.

Kiek jų, susėdusių vėlių suolely,
Nužvelgia mus, gyvuosius, atlaidžia šviesa?
Įžiebk, žinyčia, išlydės mus į kelią,
Sujunki sėlių sielas su praamže sentėvių dvasia.

Dusetų pradžios mokykla 1930 m.

Tiksli pirmosios mokyklos Dusetose įsteigimo data nėra žinoma. Tačiau tikėtina, kad mokykla buvo didiko Jono Radvilos dvare dar prieš bažnyčios pastatymą 1530 m. J. Radvila, pastatęs bažnyčią, davęs jai žemių ir priskyręs globoti čia jau veikusią parapinę mokyklą, kurią globojęs ir pats fundatorius.

Dusetų parapinė mokykla įsteigta 1776 m. tam tikslui statytame pastate. 1825 metais jis sudegė, bet buvo pastatyta naujas pastatas, išlikęs iki mūsų dienų K. Būgos g. Nr. 3. 1776-1836 m., mokytojaujant Mataušui ir Feliksui Kliševskiams, mokyklą lankė 30-40 vaikų. Šioje mokykloje vėliau mokėsi ir lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga.

Lietuviškos spaudos draudimo metais Dusetų apylinkėse veikė slaptosios mokyklos Eivenių, Matiukų, Užtiltės kaimuose.

Mokykla plėtėsi, todėl 1910 m. išnuomojama namo (dabar – K. Būgos g.) dalis, kur mokomos tik mergaitės, ir pradedama naujos mokyklos (K. Būgos g. Nr. 62) statyba, pabaigta tik 1922 m.

Tarpukario laikotarpiu Dusetose veikė pradinė 4 skyrių, o nuo 1928 m. – 6 skyrių pradinė mokykla.

Iki 1927 m. mokyklos vedėjais dirbo Jonas Mozūra, Elena Šutaitė, Balys Urbanas. 1926-1927 m. m. pradinėje mokykloje dirbo 3 mokytojai. 1927 m. Dusetų pradinės mokyklos vedėju paskirtas Petras Kuzmickas. 1939-1940 m. m. dirbo jau 6 mokytojai. Mokinių skaičius išaugo iki 200.

„Špokų“ šventė. 1930 m. kovo 30 d.

P. Kuzmickui vadovaujant mokykloje mokoma ne tik bendrųjų dalykų, bet dėstomas ir specialus agronomijos ir ūkininkavimo kursas, o egzaminuoja kviestas agronomas. Veikia skudučių orkestras, baleto būrelis. Kartu su visuomene ir jai remiant, rengiamos Paukščių, Medelių sodinimo, Motinos ir kt. šventės, praktikos ir poilsio stovyklos Jaskoniškių miške, organizuojamos ekskursijos po Lietuvą. 1934 m. spalio 4 d. mokyklai – mokslo ir kultūros centrui Dusetų krašte – suteikiamas Kazimiero Būgos vardas.

V-VI skyriai mokytojo P. Pranckūno pamokoje apie 1936 m.

Kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, 1940 m. liepos 11 d. Petrą Kuzmicką NKVD suėmė, vėliau ištrėmė į Sibirą.

1940 m. Dusetų pradžios mokykla pertvarkoma į 3 klasių progimnaziją, atiduodant jai Tautos namus (K. Būgos g. Nr. 56). Sunkūs mokyklos istorijoje 1940-1953 m. (direktoriai O. Kairevičiūtė, A. Mickevičius, P. Makarskas, J. Valentinavičius). Trėmimai, karas, nuolatinė baimė. 1944 m. progimnazija pertvarkoma į gimnaziją, 1947 m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida. Garsėja choras, dalyvavęs respublikinėse dainų šventėse, dramos būrelis, kuriems vadovauja S. Ratkevičius (vėliau Kauno lėlių teatro vyr. režisierius).

1951 m. sujungus pradinę mokyklą ir gimnaziją, įkuriama Dusetų vidurinė mokykla.

1955 m. vidurinei mokyklai (direktorius J. Survila) suteikiamas kalbininko prof. Kazimiero Būgos vardas.

Mokytojai, dirbę 1938-1940 m. Iš kairės: F. Gasiūnienė, A. Grigėnas, E. Guntulienė, mokyklos vedėjas P. Kuzmickas, E. Juknienė.

Ryškūs mokyklai 1960-1970 m. (direktorė J. Mališauskienė). Šiuo metu aktyvūs gamtininkai: nusipelniusio mokytojo J. Kudarausko vadovaujami biologai – daugkartiniai medalių ir diplomų laimėtojai, A. Galvelio zoologai – jaunųjų mokslininkų konkurso laureatai, mokyklos miškininkai – apžiūros nugalėtojai. Kraštotyrininkai, jaunieji kalbininkai ir literatai, vadovaujami ir skatinami žymios Zarasų krašto etnografės mokyt. Z. Vilytės, nusipelniusios mokytojos D. Stankevičienės, mokyt., Vyt. Striogos, L. Ruseckienės, V. Vaitonienės ir kitų, renka Dusetų krašto tautosaką, tarmes ir etnografinę medžiagą, sistemina, rašo darbus, dalyvauja Lietuvių kalbos ir literatūros institute ekspedicijose į Ukmergės ir Alytaus rajonus. Mokykla ir moksleivių darbai įvertinami Lietuvos Mokslų Akademijos, Švietimo ministerijos Padėkos ir Garbės raštais. Surinkta medžiaga yra mokyklos muziejaus (virš 5000 eksponatų), kurį įkūrė mokyt. Z. Vilytė, didžiausias turtas.

Mokinių viešnagė Prancūzijos mokykloje. 1994 m.

1972 m. direktoriaus J. Vaitonio, pavaduotojo A. Galvelio ir mokytojo R. Gapšio rūpesčiu pradedamas sustiprintas dailės mokymas. Per 20 darbo metų sukurta originalia dailės mokymo metodika susidomima ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mokytojai R. Gapšys, R. Pučekas skaitė pranešimus Taline, Taškente, Alma Atoje. Moksleiviai – nuolatiniai piešimo parodų, konkursų Lietuvoje bei užsienyje dalyviai ir prizininkai, prizai atkeliadavo iš Suomijos, JAV, Kanados ir iš kitur. Mokykloje nuolat veikė geriausių mokinių darbų paroda.

Pirmokai. 1995 m. rugsėjo 1 d.

2000 m., vykdant švietimo reformą, 11 klasėse pradėtas profilinis mokymas.

2004 m. mokyklos bendruomenės veikla buvo labai gerai įvertinta lapkričio-gruodžio mėn. vykusioje akreditacijoje. 2005 m. sausio 24 d. Zarasų raj. savivaldybės tarybos sprendimu Dusetų Kazimiero Būgos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

2006 m. vasarą-rudenį atlikta gimnazijos pastato renovacija: apšiltintos išorinės sienos ir stogas, pakeisti langai, suremontuota sporto salė, koridoriai, klasėse pakeisti mokykliniai baldai.

Dusetų mokyklą yra baigę žymusis profesorius Kazimieras Būga ir akademikas Vyautas Mažiulis, mokslų daktarai Antanas Pakerys, Kazimieras Musteikis, prof. Liuda Ruseckienė, poetai Jonas Jakštas, Meilė Kudarauskaitė, Sidnėjaus vasaros olimpinių žaidynių bronzos medalininkė Birutė Juozėnaitė.

50-oji abiturientų laida. 1996 m.

Mokytojų dienos akimirka. 2009 m.


Galerija

iki 1950 m.

1951-2000 m. m.

2001-2010 m. m.

2011-2015 m. m.

2016-2020 m. m.

2021-2024 m. m.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45