Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Aušra Krištapavičienė Psichologė

311 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

  10.00 – 12.00

Antradienis

14.00 – 15.00

 

Trečiadienis

12.00 – 15.00  

Ketvirtadienis

14.00 – 15.00  
Penktadienis 12.00 – 14.00  

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo, mokymosi problemas – padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Taip pat stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą.

Psichologo funkcijos

 • Konsultuoti gimnazijoje besimokančius mokinius bei mokinių (vaikų) tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, padedant spręsti iškylančias problemas.
 • Įvertinti mokinių galias ir sunkumus, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Teikti individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems mokiniams ir jų tėvams bei už mokinių ugdymą atsakingiems mokytojams.
 • Vykdyti mokinių (vaikų), jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendruomenės švietimą aktualiais vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Vykdyti psichologinių problemų – rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas bei priemones.
 • Dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais (socialine pedagoge, specialiąja pedagoge), įvairiomis tarnybomis.
 • Atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius vykdyti tiriamąją veiklą.
 • Bendradarbiauti su specialistais, Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, gimnazijos administracija bei kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, Vaiko raidos centru, Paramos vaikams centru, Psichologine pedagogine tarnybair kt. institucijomis).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45