Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-24 11:24:36 198.07 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-02-24 11:55:06 142.4 KB
Tvarkos
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2022-02-24 11:54:33 113.15 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:04 589.73 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:11 157.95 KB
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas 2022-11-17 13:50:19 224.19 KB
Mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2022-02-24 11:53:20 228.24 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:45 216.52 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-24 11:53:50 208.65 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-02-24 11:54:55 289.9 KB
Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka 2022-02-24 11:53:58 183.67 KB
Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas 2022-02-24 11:54:06 139.43 KB
Profesinio orientavimo vykdymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-25 17:53:41 198.42 KB
Mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka (papildymas) 2022-10-24 14:51:41 496.67 KB
Metinio veiklos vertinimo ir pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas 2022-10-24 14:48:50 278.81 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-10-24 14:49:32 178.15 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2022-10-24 14:51:27 108.85 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-24 14:51:15 130.49 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-11-17 09:04:03 3.02 MB
Taisyklės
Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklės 2022-02-24 11:54:23 1.11 MB
Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės 2022-02-24 11:54:27 772.86 KB
Asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės 2022-10-24 14:45:05 4.16 MB
Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės 2022-10-24 14:44:52 2.96 MB
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo mokytis forma 2022-02-25 16:54:26 105.29 KB
Prašymo gimnazijos direktoriui forma 2022-02-25 16:54:27 71.03 KB
Prašymo forma keisti dalykus/kursus 2022-10-24 19:43:34 99.02 KB
Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą 2022-10-24 19:43:44 98.15 KB
Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus 2022-10-24 19:43:54 106.88 KB
Sprendimai ir įsakymai
Įsakymas Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokinių elgesio taisyklės ir skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos papildymo 2021-11-19 d. Nr. V-29 2022-10-24 14:35:23 496.67 KB
Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą“ pakeitimo 2022-10-24 14:26:15 0.98 MB
Įsakymas dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo 2022-10-24 14:27:54 236.93 KB
Sprendimas dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos 241.69 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 195.54 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 202.73 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 192.04 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 196.27 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 196.32 KB
Vyr. vyrėjos pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 202.98 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 105.19 KB
Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 99.79 KB
Darželio auklėtojos pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 102.93 KB
Katilinės kūriko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 458.07 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 104.22 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 85.19 KB
Mokytojo padėjėjo Sartuko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 99.85 KB
Naktinės auklės pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 94.22 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2022-10-26 21:25:39 103.93 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2022-11-18 12:23:58 109.35 KB
Kiti dokumentai
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 2022-11-18 15:52:46 195.56 KB
Ugdymo skyriaus „Sartukas“ darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 2022-11-18 15:51:10 196.62 KB

Atnaujinta: 2022-11-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
Iki Žiemos (Kalėdų) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.