Nuostatai

Nuostatai
Gimnazijos nuostatai
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Tvarkos
Gimnazijos lygių galimybių politika
Gimnazijos dovanų politika
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos aprašas
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas
Profesinio orientavimo vykdymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarkos aprašas
Metinio veiklos vertinimo ir pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas
Mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
Pirmosios pagalbos organizavimo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarka
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas
Tėvų informavimo tvarkos aprašas
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Įsakymas dėl Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo
Dalyko, dalyko programos kurso keitimo tvarkos aprašas
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklių pakeitimai
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės
Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklės
Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės
Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje prevencijos taisyklės (su priedais)
Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų mokėjimo už automobilio naudojimą tarnybos reikmėms taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo mokytis forma
Prašymo gimnazijos direktoriui forma
Prašymo forma keisti dalykus/kursus
Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą
Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus
Sprendimai ir įsakymai
Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą“ pakeitimo
Įsakymas dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo
Sprendimas dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas
Elektriko pareigybės aprašymas
Rūbininko pareigybės aprašymas
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Vairuotojo pareigybės aprašymas
Vyr. vyrėjos pareigybės aprašymas
Virėjo pareigybės aprašymas
Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas
Darželio auklėtojos pareigybės aprašymas
Katilinės kūriko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo Sartuko pareigybės aprašymas
Naktinės auklės pareigybės aprašymas
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas
Kiti dokumentai
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo skyriaus „Sartukas“ darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Atnaujinta: 2024-02-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45