Dokumentai
Nuostatai
Gimnazijos nuostatai
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Tvarkos
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos tvarkos aprašas
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka
Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas
Profesinio orientavimo vykdymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarkos aprašas
Metinio veiklos vertinimo ir pokalbio su pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas
Mokymosi pasiekimų gerinimo, individualios pažangos stebėjimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
Pirmosios pagalbos organizavimo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje tvarka
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas
Tėvų informavimo tvarkos aprašas
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Taisyklės
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės
Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklės
Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės
Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje prevencijos taisyklės (su priedais)
Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų mokėjimo už automobilio naudojimą tarnybos reikmėms taisyklės
Prašymai
Prašymo dėl priėmimo mokytis forma
Prašymo gimnazijos direktoriui forma
Prašymo forma keisti dalykus/kursus
Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą
Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus
Sprendimai ir įsakymai
Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą“ pakeitimo
Įsakymas dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo
Sprendimas dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas
Elektriko pareigybės aprašymas
Rūbininko pareigybės aprašymas
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Vairuotojo pareigybės aprašymas
Vyr. vyrėjos pareigybės aprašymas
Virėjo pareigybės aprašymas
Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas
Darželio auklėtojos pareigybės aprašymas
Katilinės kūriko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo Sartuko pareigybės aprašymas
Naktinės auklės pareigybės aprašymas
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas
Kiti dokumentai
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo skyriaus „Sartukas“ darbuotojų (išskyrus mokytojus) vardinis pareigybių sąrašas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Planavimo dokumentai
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m.m.
Ugdymo skyriaus „Sartukas“ ugdymo planas 2023-2024 m.m.
2022-2026 metų strateginis planas
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas (aktuali redakcija)
Gimnazijos ugdymo plano 2021-10-28 pakeitimas
Zarasų rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas
Mėnesio veiklos planai
2023 metų vasario mėnesio gimnazijos veiklos planas
2023 metų kovo mėnesio gimnazijos veiklos planas
2023 metų kovo mėnesio gimnazijos ugdymo skyriaus "Sartukas" veiklos planas
2023 metų balandžio mėnesio gimnazijos veiklos planas
2023 metų balandžio mėnesio gimnazijos ugdymo skyriaus "Sartukas" veiklos planas
2023 metų gegužės mėnesio gimnazijos veiklos planas
2023 metų gegužės mėnesio gimnazijos ugdymo skyriaus "Sartukas" veiklos planas
2023 metų birželio mėnesio gimnazijos veiklos planas
2023 metų birželio mėnesio gimnazijos ugdymo skyriaus "Sartukas" veiklos planas
2023 metų rugsėjo mėnesio gimnazijos veiklos planas
2023 metų rugsėjo mėnesio gimnazijos ugdymo skyriaus "Sartukas" veiklos planas
Veiklos ataskaitos
2022 metų gimnazijos direktorės veiklos ataskaita
2021 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita
2020 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita
2019 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita
2018 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita
2017 metų gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkiniai
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m.
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m.
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. įsigytos mokymo priemonės
2020 m.
2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita
2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas
2020 m. III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. II ir I ketv. finansinės būklės ataskaitos
2020 m. įsigytos mokymo priemonės
2019 m.
2019 m. finansinės būklės ataskaitos
Įsigyti vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 2019-2020 m. m.
2018 m.
2018 m. finansinės ataskaitos
2018 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos
2017 m.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m.
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m.
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2021 m.
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m.
2020 metų IV ketv. ir metinės
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m.
2018 m. I ketv. biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2017 m.
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2016 m.
2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokinių maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 metų mokiniams
Valgiaraščiai mokiniams nuo 11 metų ir vyresniems
Pasirenkamieji patiekalai mokiniams nuo 11 metų
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas
Maršrutai
Gimnazijos MA tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
Sartuko MA tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
Antazavės pagrindinės mokyklos MA tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
UAB „Zarasų autobusai“ MA tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
UAB „Zarasų autobusai“ vietinio susisiekimo tvarkaraščiai
UAB „Zarasų autobusai“ vietinio susisiekimo tvarkaraščiai (transportocentras.lt)
Maršruto Zarasai-Dūkštas per Salaką tvarkaraštis
Neformalusis švietimas
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
Veiklos įsivertinimai
2022-2023 m. m.
Apklausos mokytojams rezultatai
Apklausos mokiniams rezultatai
2020-2021 m. m.
2021 m. apklausos: mokinių
2021 m. apklausos: mokytojų
2021 m. apklausos: tėvų
2019-2020 m. m.
2020 m. apklausos: mokinių
2020 m. apklausos: tėvų
2018-2019 m. m.
2019 m. apklausos: mokinių
2019 m. apklausos: tėvų
2017-2018 m. m.
Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita
2016-2017 m. m.
2017 m. apklausos: mokinių
2017 m. apklausos: tėvų
2016-2017 m. įsivertinimas
2015-2016 m. m.
2016 m. apklausos: mokinių
2016 m. apklausos: tėvų
2015-2016 m. įsivertinimas
2014-2015 m. m.
2015 m. apklausos: mokinių
2015 m. apklausos: tėvų
2015 m. apklausos: mokytojų
2013-2014 m. m.
2013 m. apklausos apie pasiekimus: mokinių
2013 m. apklausos apie pasiekimus: mokytojų
2014 m. bendros: mokinių
2014 m. bendros: tėvų
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2024 m.
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m
Korupcija atmintinė
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės
Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje taisyklės
Covid-19
Skaityti rekomendacijas
Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (Covid-19)
Tvarkaraščiai
2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis
2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis
Tėvams
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės
Paauglystės tarpsnis
Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai
Patarimai pradinukų tėvams
Kaip netrukdyti vaikui mokytis?
Kaip pastiprinti vaiko savivertę?
Kaip padėti vaikui rinktis karjerą?
Psichologinės pagalbos galimybės
Reagavimo į patyčias atmintinė
Mokinių pažangumas ir lankomumas
2022-2023 m. m.
2022-2023 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2021-2022 m. m.
2021-2022 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2021-2022 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2021-2022 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2020-2021 m. m.
2020-2021 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2020-2021 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2020-2021 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2019-2020 m. m.
2019-2020 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2019-2020 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2019-2020 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2018-2019 m. m.
2018-2019 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2018-2019 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2018-2019 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2017-2018 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2017-2018 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2016-2017 m. m.
2016-2017 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2016-2017 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2016-2017 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2015-2016 m. m.
2015-2016 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2015-2016 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2015-2016 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita
2021 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita
2017 m. PUPP lyginamoji ataskaita
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos
2021-2022 m. m.
4 klasė
6 klasė
8 klasė
2020-2021 m. m.
4 klasė
5 klasė
8 klasė
I gimnazijos klasė
2018-2019 m. m.
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 2-okų tėvams
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 8-okų tėvams
2017-2018 m. m.
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 2-okų tėvams
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės ataskaita
8 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 8-okų tėvams
2016-2017 m. m.
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 2-okų tėvams
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės ataskaita
8 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 8-okų tėvams
IQES online Lietuva apklausų ataskaitos 2014-2015 m.m.
Mokinių apklausa. NMVA
Tėvų, globėjų apklausa. NMVA
Mokinių apklausa. Pasiekimai
Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę
Ugdymas
Integruotų gimtosios kalbos dienos pamokų, skirtų Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, planas
2021-2022 ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planas
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas (aktuali redakcija)
Gimnazijos ugdymo plano 2021-10-28 pakeitimas
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis-01
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis-02
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| metinis
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis
2020-2021 mokinių pažangumas ir lankomumas| metinis
2019-2020 mokinių pažangumas ir lankomumas|I pusmetis
2019-2020 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis
2019-2020 mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis
2017-2019 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2018-2019 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis
2018-2019 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis
2018-2019 mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis
2017-2018 Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita
2017-2019 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2017-2018 mokinių pažangumas ir lankomumas| I pusmetis
2017-2018 mokinių pažangumas ir lankomumas| II pusmetis
2017 m. PUPP lyginamoji ataskaita
 2017-2018 mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis
2015-2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2015-2017 Mokinių pažangumas ir lankomumas | I pusmetis
2015-2017 Mokinių pažangumas ir lankomumas | II pusmetis
2015-2017 Mokinių pažangumas ir lankomumas | metinis
2015-2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2015-2016 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2015-2016 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2015-2016 m. m. metinis mokinių pažangumas ir lankomumas
2016 m. PUPP lyginamoji ataskaita
2014-2015 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2014-2015 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2014-2015 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2013-2014 mokslo metų mokinių pažangumas ir lankomumas
2013-2014 m. m. II pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2013-2014 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2013-2014 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2012-2013 m. m. mokinių pažangumas ir lankomumas
2012-2013 m. m. I pusmečio mokinių pažangumas ir lankomumas
2012-2013 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2012-2013 m. m. Dusetų specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo planas
2011-2012 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas
2011-2012 m. m. Dusetų specialiojo ugdymo skyriaus ugdymo planas
2010-2011 m. m. mokymosi pasiekimai
2010-2011 m. m. pamokų lankomumas
Specialusis ugdymas
Specialusis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Mokinių priėmimo į Dusetų Kazimiero Būgos gimnaziją tvarkos aprašas
Ikimokyklinis ugdymas
Standartizuoti testai
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018-2019 m. m.
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 2-okų tėvams
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 8-okų tėvams
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017-2018 m. m.
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 2-okų tėvams
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės ataskaita
8 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 8-okų tėvams
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2016-2017 m. m.
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 2-okų tėvams
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės ataskaita
8 klasės mokyklos ataskaita
Informacija 8-okų tėvams
Standartizuoti testai 2015-2016 m. m.
2016 m. testų vykdymo grafikas
2 klasės ataskaita
2 klasės mokyklos profilis
2 klasės profilis antrinis
2 klasės mokyklos profilis antrinis
Informacija 2-okų tėvams
Lyginamieji Zarasų r. savivaldybės ir gimnazijos 2 klasės mokinių atsakymų apie testus rezultatai
4 klasės ataskaita
4 klasės mokyklos profilis
Informacija 4-okų tėvams
6 klasės ataskaita
6 klasės mokyklos profilis
Informacija 6-okų tėvams
8 klasės ataskaita
8 klasės mokyklos profilis
Informacija 8-okų tėvams
Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių testų ir mokinio anketų rezultatai
Metodinės rekomendacijos
Standartizuotų testų rezultatai 2014-2015 m. m.
4 klasės ataskaita
4 klasė. Informacija tėvams apie mokinio rezultatus
8 klasės ataskaita
Aktualu mokiniams
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės
2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tvarkaraštis
2021-2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis
Mokinio individualaus plano dalykų, kursų keitimo tvarka
Prašymo forma keisti dalykus/kursus
Prašymo forma laikyti menų ir technologijų egzaminą
Prašymo forma laikyti kitus brandos egzaminus
Reagavimo į patyčias atmintinė
„45 minutės“ laikraščio archyvas
„45 minutės“ Nr. 1
„45 minutės“ Nr. 2
„45 minutės“ Nr. 3
„45 minutės“ Nr. 4
„45 minutės“ Nr. 5
„45 minutės“ Nr. 6
„45 minutės“ Nr. 7
„45 minutės“ Nr. 8
„45 minutės“ Nr. 9
„45 minutės“ Nr. 10
„45 minutės“ Nr. 11
„45 minutės“ Nr. 12
„45 minutės“ Nr. 13
„45 minutės“ Nr. 14
„45 minutės“ Nr. 15
„45 minutės“ Nr. 16
„45 minutės“ Nr. 17
„45 minutės“ Nr. 18
„45 minutės“ Nr. 19
„45 minutės“ Nr. 20
„45 minutės“ Nr. 21
„45 minutės“ Nr. 22
„45 minutės“ Nr. 23
„45 minutės“ Nr. 24
„45 minutės“ Nr. 25
„45 minutės“ Nr. 26
„45 minutės“ Nr. 27
„45 minutės“ Nr. 28
„45 minutės“ Nr. 29
„45 minutės“ Nr. 30
„45 minutės“ Nr. 31
„45 minutės“ Nr. 32
„45 minutės“ Nr. 33
„45 minutės“ Nr. 34
„45 minutės“ Nr. 35
„45 minutės“ Nr. 36
„45 minutės“ Nr. 37
„45 minutės“ Nr. 38
Stovykla „Sveika, vasara“
Stovyklos aprašymas
Prašymas stovyklai (.pdf)
Prašymas stovyklai (.docx)