Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro visi pedagogai. Tarybai vadovauja mokyklos direktorius. 

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • svarsto mokinių atleidimo nuo menų (dailės, muzikos) ir kūno kultūros pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu jie mokosi ar baigė dailės, choreografijos, muzikos, meno ir sporto mokyklas bei menų ir sporto srities, kūno kultūros dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitymo ir perrašymo pagal 10 balų vertinimo sistemą;
 • atleistų nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo;
 • mokinių savarankiško mokymosi, mokymosi namuose, nuotoliniu būdu;
 • ilgalaikių projektų tematikos, trukmės, vertinimo būdų, savaitinio pamokų skyrimo darbo vadovui;
 • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdų ir laikotarpių; 46.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų;
 • programų teminių planų rengimo principų ir tvarkos, teminių planų detalizavimo;
 • prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį;
 • pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams ir jų ugdymo(si) formų (specialiosios ugdymo komisijos teikimu).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45