Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Ieva Špūrienė Tėvų atstovė Pirmininkė
2. Gitana Šuminienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3.

Rita Dūdėnė

Tėvų atstovė Narė
4. Indrė Kuzmaitė Tėvų atstovė Narė
5.

Darius Steponavičius

Tėvų atstovas Narys
6. Daiva Čepėnienė Tėvų atstovė Narė
7.

Rima Pivoriūnienė

Tėvų atstovė Narė
8. Dalius Barzda  Tėvų atstovas Narys
9. Margarita Simokaitytė Visuomenės atstovė Narė
10.

Dalia Macijauskienė

Mokytojų atstovė Narė
11.

Eglė Kuzmienė

Mokytojų atstovė Narė
12.

Svetlana Gilienė

Mokytojų atstovė Narė
13.

Vida Lapienienė

Mokytojų atstovė Narė
14. Birutė Razmanavičienė Mokytojų atstovė Narė
15. Uršulė Krikščionaitytė, Ig kl. Mokinių atstovė Narė
16. Enrika Stasiulionytė, IIg kl. Mokinių atstovė Narė
17.

Augustinas Liorentas, IIg kl.

Mokinių atstovas Narys
18. Gabrielė Grižaitė, IIIg kl. Mokinių atstovė Narė
19. Viltė Urbanaitė, IIIg kl. Mokinių atstovė Narė
20. Nedas Juškėnas, IVg kl. Mokinių atstovas Narys
21.

Aida Novatorovaitė, IVg kl.

Mokinių atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Aprobuoja Gimnazijos nuostatus, strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Deleguoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kurie nėra Gimnazijos darbuotojai į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir į Gimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45