Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Margarita Veikšrienė Tėvų atstovė Pirmininkė
2. Gitana Šuminienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Neringa Bagdanavičienė  Tėvų atstovė Narė
4. Arvydas Kudeliovas Tėvų atstovas Narys
5. Klementina Novatorovaitė Senoglu  Tėvų atstovė Narė
6. Galina Ruzgienė Tėvų atstovė Narė
7. Ieva Špūrienė Tėvų atstovė Narė
8. Sandara Kulikauskienė Tėvų atstovė Narė
9. Darius Steponavičius Visuomenės atstovas Narys
10. Dalia Macijaukienė Mokytojų atstovė Narė
11. Svetlana Gilienė Mokytojų atstovė Narė
12. Vida Lapienienė Mokytojų atstovė Narė
13. Rima Survilaitė Mokytojų atstovė Narė
14. Danguolė Šileikienė Mokytojų atstovė Narė
15. Birutė Razmanavičienė Mokytojų atstovė Narė
16. Liucija Stasiulionytė, Igkl. Mokinių atstovė Narė
17. Pijus Ruzgas, IIg kl. Mokinių atstovas Narys
18. Uršulė Krikščionaitytė, IIg kl. Mokinių atstovė Narė
19. Mantė Razmanavičiūtė, IIIg kl. Mokinių atstovė Narė
20. Deimilė Pivoriūnaitė, IIIg kl. Mokinių atstovė Narė
21. Mantė Buivydaitė, IVg kl. Mokinių atstovė Narė
22 Junona Labutytė, IVg kl. Mokinių atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Aprobuoja Gimnazijos nuostatus, strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Deleguoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kurie nėra Gimnazijos darbuotojai į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir į Gimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45