Metodinės grupės

Metodinių grupių funkcijos

 • Racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą.
 • Kartu aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves.
 • Susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos.
 • Suderina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimą.
 • Aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos.
 • Aptaria tarpdalykinę integraciją, sudaro individualiąsias dalykų programas, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas.
 • Aptaria ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą.
 • Nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus.
 • Konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų, dalyvauja vertinant mokinių pasiekimus.
 • Teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos metodinei tarybai, direktoriui, jo pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojų tarybai.
 • Dalijasi gerąja patirtimi.
 • Keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
 • Analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, ar jie atitinka Gimnazijos ir mokytojų poreikius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45