Metodinė taryba

Metodinė tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Dainora Biliūnaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Laima Dijokienė Matematikos mokytoja metodininkė Sekretorė

3.

Jolanta Kondrašovienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė

4.

Ilona Šukienė Prancūzų kalbos, etikos vyresnioji mokytoja

Narė

5. Svetlana Raugienė Dailės, technologijų mokytoja metodininkė Narė

Metodinės tarybos funkcijos

 • Kartu su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, ugdymą organizuojančiais skyrių vedėjais nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus Gimnazijoje.
 • Koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo.
 • Aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jo prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.
 • Kartu su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui, ugdymą organizuojančiais skyrių vedėjais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
 • Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
 • Prireikus teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, Gimnazijos direktoriui, jo pavaduotojams, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, metodiniams būreliams, Zarasų rajono mokyklų metodinei tarybai.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45